# გურია შინამეურნეობა სულადობა Fiber xDSL Wi-Fi მომხმარებელი Wi-Fi სოფელი Wi-Fi მომხ სოფელში სოფლის რაოდენობა ოჯახები სოფლებში სულადობა სოფლებში 1 --- 99 ოჯახ სულ 100 -- 199 ოჯახ სულ 200 --- მეტი ოჯახ სულ დაუსახლებელი
1 ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტი 9 752 31 457 1 627 763 36 700 55 7 681 25 062 3 66 193 6 282 916 45 7 333 23 953 1
2 ქ. ლანჩხუთი 2 071 6 395 0 627 63
3 ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი 19 181 62 799 1 3 214 53 2 067 70 12 047 39 160 4 66 252 9 452 1 351 57 11 529 37 557
4 ქ. ოზურგეთი 4 895 14 730 1 1 007 981
5 დაბა ლაითური 729 2 697 0 0 71
6 დაბა ნარუჯა 485 2 148 0 0 65
7 დაბა ნასაკირალი 659 2 898 0 0 28
8 დაბა ურეკი 366 1 166 0 0 2
9 ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტი 5 998 18 983 0 70 440 14 72 61 5 376 17 168 18 307 793 12 655 1 888 31 4 414 14 487
10 დაბა ჩოხატაური 622 1 815 0 70 368
გურია ჯამი 34 931 113 239 2 1 704 4 417 103 2 839 186 25 104 81 390 25 439 1 238 27 1 389 4 155 133 23 276 75 997 1