# მცხეთა-მთიანეთი შინამეურნეობა სულადობა Fiber xDSL Wi-Fi მომხმარებელი Wi-Fi სოფელი Wi-Fi მომხ სოფელში სოფლის რაოდენობა ოჯახები სულადობა 1 --- 99 სულ ოჯახ 100-- 199 სულ ოჯახ 200 --- მეტი სულ ოჯახ დაუსახლებელი
1 მცხეთის მუნიციპალიტეტი 15 648 53 633 3 953 125 823 39 709 64 13 325 45 735 19 331 684 4 179 564 36 12 815 44 487 5
2 ქ. მცხეთა 2 323 7 898 122 125 114
3 დუშეთის მუნიციპალიტეტი 9 099 25 601 178 925 1 087 38 452 287 6 018 16 464 205 1 965 4 756 22 1 141 3 231 20 2 912 8 477 40
4 ქ. დუშეთი 1 975 6 161 175 925 473
5 დაბა ჟინვალი 664 1 828 0 0 137
6 დაბა ფასანაური 442 1 148 0 0 25
7 თიანეთის მუნიციპალიტეტი 3 711 9 468 31 446 88 18 86 84 2 595 6 618 53 870 2 084 10 537 1 377 11 1 188 3 157 10
8 დაბა თიანეთი 982 2 479 31 446 0
9 დაბა სიონი 134 371 0 0 2
10 ყაზბეგის მუნიციპალიტეტი 1 405 3 749 0 294 258 10 124 45
928
2 450 16 196 481 4 232 612 4 500 1 357 21
11 დაბა სტეფანწმინდა 477 1 299 0 294 134
მცხეთა-მთიანეთი ჯამი 29 863 92 451 4 162 1 790 2 256 105 1 371 480 22 866 71 267 293 3 362 8 005 40 2 089 5 784 71 17 415 57 478 76