# რაჭა-ლეჩხუმი და
ქვემო სვანეთი
შინამეურნეობა სულადობა Fiber xDSL Wi-Fi მომხმარებელი Wi-Fi სოფელი Wi-Fi მომხ სოფელში სოფლის რაოდენობა ოჯახები სოფლებში სულადობა სოფლებში 1 --- 99 ოჯახ სულ 100-- 199 ოჯახ სულ 200 --- მეტი ოჯახ სულ დაუსახლებელი
1 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტი 4 671 11 186 3 220 165 10 70 69 3 950 9 139 37 896 1 743 18 1 147 2 634 14 1 907 4 762
2 ქ. ამბროლაური 721 2 047 0 220 95
3 ონის მუნიციპალიტეტი 2 593 6 130 0 0 203 5 10 64 1 610 3 474 52 884 1 681 4 256 609 4 470 1 184 4
4 ქ. ონი 983 2 656 0 0 193
5 ლენტეხის მუნიციპალიტეტი 1 543 4 386 0 0 135 2 7 60 1 207 3 439 43 514 1 452 11 522 1 497 2 171 490 4
6 დაბა ლენტეხი 336 947 0 0 128
7 ცაგერის მუნიციპალიტეტი 4 095 10 379 0 0 274 9 48 58 3 585 9 062 28 658 1 492 18 1 123 2 661 12 1 804 4 909
8 ქ. ცაგერი 510 1 317 0 0 226
რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი ჯამი 12 902 32 081 3 220 777 26 135 251 10 352 25 114 160 2 952 6 368 51 3 048 7 401 32 4 352 11 345 8