# შიდა ქართლი შინამეურნეობა სულადობა Fiber xDSL Wi-Fi მომხმარებელი Wi-Fi სოფელი Wi-Fi მომხ სოფელში სოფლის რაოდენობა ოჯახები სოფლებში სულადობა სოფლებში 1 --- 99 ოჯახ სულ 100-- 199 ოჯახ სულ 200 --- მეტი ოჯახ სულ დაუსახლებელი
1 გორის მუნიციპალიტეტი 38284 125665 7 974 3 281 4503 80 3055 136 23263 77528 25 291 665 12 645 1876 78 22327 74987 21
2 ქ. გორი 15021 48137 7 804 3 281 1448
3 კასპის მუნიციპალიტეტი 13881 43760 881 1 767 896 41 885 74 9976 30337 22 400 972 9 483 1254 40 9093 28111 3
4 ქ. კასპი 3905 13423 507 1 767 11
5 ქარელის მუნიციპალიტეტი 12533 41194 197 886 1630 37 1153 81 9532 31176 23 210 499 15 773 2359 35 8549 28318 8
6 ქ. ქარელი 1918 6654 0 886 80
7 დაბა აგარა 1083 3364 46 0 397
8 ხაშურის მუნიციპალიტეტი 15592 52476 400 5 515 1278 29 694 82 5746 18958 29 442 1131 15 722 2291 26 4582 15536 12
9 ქ. ხაშური 7595 26135 400 5 515 539
10 დაბა სურამი 2251 7383 0 0 45
11 ჯავის რაიონი 7
12 ქ.ჯავა 7
შიდა ქართლი ჯამი 80290 263095 9452 11449 8314 187 5787 373 48517 157999 99 1343 3267 51 2623 7780 179 44551 146952 44