2,835 ნახვა

საქართველოში Wi-Fi ინტერნეტის მომხმარებლეთა რაოდენობა და დეტალური მონაცემები

Wi-fi
საქართველოში Wi-Fi/ Wi-Max ს ინტერნეტის მომხმარებელთა რაოდენობა

საქართველოში 2014 წლის თებერვლის მდგომარეობით 98 Wi-Fi / Wi-MAX პროვაიდერია , მომხმარებელთა რაოდენობა კი 42 800 ,
დეტალურად რეგიონებში 2002 წლის მონაცემებით ოჯახების რაოდენობა ქალაქებისა და სოფლების მიხედვით , 2014 წლის თებერვლის მონაცემებით Wi-Fi/Wi-Max ს ინტერნეტის მომხმარებელთა რაოდენობა ქალაქებისა და სოფლების მიხედვით , Wi-Fi/Wi-Max პროვაიდერების რაოდენობა ქალაქებისა და სოფლების მიხედვით და სხვა დამატებითი მონაცემები
დეტალურად სპოილერებში არსებული ცხრილები

შინამეურნეობების საერთო რაოდენობა ქალაქებში შინამეურნეობების რაოდენობა დაბაში შინამეურნეობების რაოდენობა სოფლად შინამეურნეობების რაოდენობა Wi-Fi ინტერნეტის საერთო მომხმარებელთა რაოდენობა (ფიზიკური პირები ) ქალაქში Wi-Fi ინტერნეტ მომხმარებლის რაოდენობა დაბებში ინტერნეტ მომხმარებლის რაოდენობა სოფლებში ინტენრეტის მომხმარებელთა რაოდენობა Wi-Fi პროვაიდერის რაოდენობა ქალაქში Wi-Fi ინტერნეტ პროვაიდერის რაოდენობა დაბაში Wi-Fi ინტერნეტ პროვაიდერის რაოდენობა სოფლებში Wi-Fi ინტერნეტ პროვაიდერის რაოდენობა ქალაქის რაოდენობა დაბის რაოდენობა სოფლის რაოდენობა ქალაქის რაოდენობა Wi-Fi ს მომხმარებელთა რაოდენობის მიხედვით დაბის რაოდენობა Wi-Fi ს მომხმარებელთა რაოდენობის მიხედვით სოფლის რაოდენობა Wi-Fi ინტერნეტის მომხმარებელთა რაოდენობის მიხედვით
თბილისი 311643 311643 2442 2442 18
იმერეთი 206489 94099 1786 110604 8589 2934 158 5497 18 18 4 11 11 3 543 11 2 224
გურია 40445 7729 2735 29981 502 77 8 417 7 4 1 5 2 5 186 2 2 26
კახეთი 126173 25231 232 100710 4972 929 0 4043 11 7 0 8 9 1 280 5 0 86
შიდა ქართლი 91370 28027 3516 59827 2929 1054 359 1516 13 9 4 10 4 2 581 4 2 100
ქვემო ქართლი 133215 47062 5326 80827 8470 2319 527 5624 14 5 3 13 7 8 346 6 4 107
აჭარა 91886 38498 6417 46971 4821 2976 558 1287 12 8 5 8 2 7 333 2 3 27
სამცხე-ჯავახეთი 56679 14867 3391 38421 1695 352 97 1246 9 6 3 8 5 7 253 4 5 54
სამეგრელო-ზემო სვანეთი 126807 46635 2233 77939 5746 4581 60 1105 16 12 2 9 8 2 487 7 1 110
რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი 17965 2420 547 14998 345 275 0 70 4 2 0 3 3 2 263 3 0 3
მცხეთა-მთიანეთი 37753 4203 3885 29665 2221 357 202 1662 11 5 2 9 2 5 602 1 1 50
დაბა წყნეთი 2171 2171 43 0 0 1
ჯამი 1,242,596 620,414 32,239 589,986 42,752 18,296 1,969 22,487 98 (+ 8 მარტო იურიდული) 0 0 0 54 43 3875 46 20 786

რეგიონებში ინტერნეტ პროვაიდერები და მომხმარებელთა რაოდენობა

თბილისი
იმერეთი
გურია
კახეთი
შიდა ქართლი
ქვემო ქართლი
აჭარა
სამცხე-ჯავახეთი
სამეგრელო-ზემო სვანეთი
რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი
მცხეთა-მთიანეთი