# აჭარა შინამეურნეობა სულადობა Fiber xDSL Wi-Fi მომხმარებელი Wi-Fi სოფელი Wi-Fi მომხ სოფელში სოფლის რაოდენობა ოჯახები სოფლებში სულადობა სოფლებში 1 --- 99 ოჯახ სულ 100-- 199 ოჯახ სულ 200 --- მეტი ოჯახ სულ დაუსახლებელი
1 ქ. ბათუმი 41591 152620 22359 13786 1656
2 ქედის მუნიციპალიტეტი 3815 16753 0 140 12 3 12 64 3413 15243 8 151 627 21 700 3208 34 2562 11408 1
3 დაბა ქედა 402 1510 0 140
4 ქობულეთის მუნიციპალიტეტი 18421 74794 2 195 1 700 1203 11 756 48 10787 46173 8 56 212 2 51 225 37 10680 45736 1
5 ქ. ქობულეთი 4637 16546 1964 1700 0
6 დაბა ოჩხამური 1363 5355 20 0 1
7 დაბა ჩაქვი 1634 6720 176 446
8 შუახევის მუნიციპალიტეტი 3633 15044 0 32 1 0 68 3401 14247 15 199 795 23 809 3274 29 2393 10178 1
9 დაბა შუახევი 232 797 0 32 1
10 ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი 10950 51189 280 0 1260 35 1260 64 10950 51189 5 69 309 9 303 1423 50 10578 49457
11 ხულოს მუნიციპალიტეტი 5372 23317 0 212 78 5068 22310 10 151 675 23 757 3407 45 4160 18228
12 დაბა ხულო 304 1007 0 212
აჭარა ჯამი 83 782 333 717 24 834 15 870 4 132 49 2 028 322 33 619 149 162 46 626 2 618 78 2 620 11 537 195 30 373 135 007 3