3,302 ნახვა

ავტორიზებადი საქმიანობის კატეგორიები

business
    
 
ავტორიზებადი საქმიანობის კატეგორიები

 

 
ავტორიზებადი საქმინობის კატეგორიები 
ქსელის/საშუალებების და მომსახურების აღწერილობა
 A
 ელექტრონული საკომუნიკაციო ქსელებითა და საშუალებებით უზრუნველყოფა
A.F
ფიქსირებული (სადენიანი /უსადენო) საკომუნიკაციო ქსელებითა და საშუალებებით უზრუნველყოფა
 
A.F.1. 
ადგილობრივი დაშვების (სადენიანი) ქსელიდა/ან(სადენიანი) ქსელის ტერმინალური საშუალებებით უზრუნველყოფა
 1.
სპილენძის წყვილების ადგილობრივი (სააბონენტო) დაშვების ქსელის ფუნქციური რესურსებითა და სიმძლავრეებით უზრუნველყოფა
2
ოპტიკურ-ბოჭკოვანი ადგილობრივი (სააბონენტო) დაშვების ქსელის ფუნქციური რესურსებითა და სიმძლავრეებით უზრუნველყოფა
3.
კოაქსიალური (საკაბელო) ადგილობრივი (სააბონენტო) დაშვების ქსელის ფუნქციური რესურსებითა და სიმძლავრეებით უზრუნველყოფა
4. 
სპილენძის წყვილებით ადგილობრივი (სააბონენტო) დაშვების ქსელის ტერმინალური საშუალებების ფუნქციური რესურსებითა და სიმძლავრეებით უზრუნველყოფა
5.
ოპტიკურ-ბოჭკოვანი ადგილობრივი (სააბონენტო) დაშვების ქსელის ტერმინალური საშუალებების ფუნქციური რესურსებითა და სიმძლავრეებით უზრუნველყოფა
6.
კოაქსიალური (საკაბელო) ადგილობრივი (სააბონენტო) დაშვების ქსელის ტერმინალური საშუალებების ფუნქციური რესურსებითა და სიმძლავრეებით უზრუნველყოფა
a.F.2
ადგილობრივი დაშვების (უსადენო) ქსელის შესაბამისი ელემენტებითა და საშუალებებით უზრუნველყოფა
რადიოსიხშირული, ადგილობრივი (სააბონენტო) დაშვების ქსელის შესაბამისი ელემენტებისა და საშუალებების ფუნქციური რესურსებითა და სიმძლავრეებით უზრუნველყოფა
A. F.3
ძირითადი საკომუტაციო ქსელის შესაბამისი ელემენტებითა და საშუალებებით უზრუნველყოფა
 1.
არხული საკომუტაციო საშუალებებს ფუნქციური რესურსებითა და სიმძლავრეებით უზრუნველყოფა
2.
პაკეტური საკომუტაციო საშუალებებს ფუნქციური რესურსებითა და სიმძლავრეებით უზრუნველყოფა
A.F. 4
მაგისტრალური საკომუნიკაციო ციფრული სისტემის სახაზო (სადენიანი)  გატარების საშუალებებითა და/ან  მაგისტრალური საკომუნიკაციო ციფრული (სადენიანი) სისტემების ტერმინალური საშუალებებით უზრუნველყოფა
 1.
სპილენძის წყვილების მაგისტრალური  სახაზო საშუალებების ფუნქციური რესურსებითა და სიმძლავრეებით უზრუნველყოფა
2.
ოპტიკურ-ბოჭკოვანი მაგისტრალური  სახაზო საშუალებების ფუნქციური რესურსებითა და სიმძლავრეებით უზრუნველყოფა
3.
კოაქსიალური (საკაბელო)მაგისტრალური  სახაზო საშუალებების ფუნქციური რესურსებითა და სიმძლავრეებით უზრუნველყოფა
4.
სპილენძის წყვილების მაგისტრალური საკომუნიკაციო ციფრული სისტემების ტერმინალური საშუალებების ფუნქციური რესურსებითა და სიმძლავრეებით უზრუნველყოფა
5.
ოპტიკურ-ბოჭკოვანი მაგისტრალური საკომუნიკაციო ციფრული სისტემების ტერმინალური საშუალებებს ფუნქციური რესურსებითა და სიმძლავრეებით უზრუნველყოფა 
6.
კოაქსიალური (საკაბელო)მაგისტრალური საკომუნიკაციო ციფრული სისტემების ტერმინალური საშუალებების ფუნქციური რესურსებითა და სიმძლავრეებით უზრუნველყოფა 
a.F. 5
მაგისტრალური საკომუნიკაციო ციფრული სისტემის (უსადენო) გატარების საშუალებებით  უზრუნველყოფა
რადიოსიხშირული მაგისტრალური  არხებისა და შესაბამისი ელემენტების ფუნქციური რესურსებითა და სიმძლავრეებით უზრუნველყოფა
A. F.6
საკომუნიკაციო საკანალიზაციო არხებით უზრუნველყოფა
საკანალიზაციო არხებს ფუნქციური რესურსებითა და სიმძლავრეებით უზრუნველყოფა
A.F. 7
ელექტრონული საკომუნიკაციო ქსელის ელემენტების გაფართოებული რესურსებით უზრუნველყოფა
 1.
ელექტრონული  საკომუნიკაციო ანძებს ფუნქციური რესურსებითა და სიმძლავრეებით უზრუნველყოფა
 2.
საბილინგო მონაცემთა ბაზების ფუნქციური რესურსებითა და სიმძლავრეებით უზრუნველყოფა
 3.
სააბონენტო (მომხმარებელთა) მონაცემთა ბაზების ფუნქციური რესურსებითა და სიმძლავრეებით უზრუნველყოფა
 4.
აბონენტების (ბოლო მომხმარებლების) ინდივიდუალური დაშვების სისტემის საშუალებები(ციფრული ტელევიზიის) ფუნქციური რესურსებითა და სიმძლავრეებით უზრუნველყოფა
 5.
ელექტრონული საკომუნიკაციო ქსელების საოპერაციო პროგრამული მართვის საშუალებებით, მათი ფუნქციური რესურსებითა და სიმძლავრეებით უზრუნველყოფა
 6.
ელექტრონული პაკეტური საკომუნიკაციო ქსელების საოპერაციო პროგრამული მართვის საშუალებები (SIP, H323 ), მათი ფუნქციური რესურსებითა და სიმძლავრეებით უზრუნველყოფა
 7.
ძირითადი საკომუნიკაციო ქსელების ურთიერთჩართვის გარდამქმნელი ტერმინალური აღჭურვილობის (IP TV, IP ტელეფონია)ფუნქციური რესურსებითა და სიმძლავრეებით უზრუნველყოფა
 8.
მონაცემთა დამუშავების ინტერნეტ ცენტრის შესაბამისი ფუნქციური რესურსებითა და სიმძლავრეებით უზრუნველყოფა
9.
ელექტრონული საკომუნიკაციო ქსელის სხვა შესაბამისი ელემენტებიფუნქციური რესურსებითა და სიმძლავრეებით უზრუნველყოფა
A.F. 8
ელექტრონული საკომუნიკაციო ქსელებითა და საშუალებებით უზრუნველყოფის სხვა საქმიანობის სახეები
დაშვებით აღებული:  საკომუნიკაციო ქსელებითა და საშუალებებით, ქსელის შესაბამისი ელემენტების ფუნქციური რესურსებითა და სიმძლავრეებით მსურველი პირების უზრუნველყოფა ან/და ელექტრონული საკომუნიკაციო მომსახურების მიწოდება
A.M
ფიჭური საკომუნიკაციო ქსელებითა და საშუალებებით უზრუნველყოფა
 
A.M.1
ფიჭური ორგანიზების ტიპის საკომუნიკაციო ქსელის შესაბამისი ელემენტებით და საშუალებებით უზრუნველყოფა
 
ფიჭური ორგანიზების ტიპის საკომუნიკაციო ქსელისშესაბამისი ელემენტებიგანცალკევებადი ფუნქციური რესურსებითა და სიმძლავრეებით უზრუნველყოფა
 1.
GSM
 2.
WCDMA
 3.
CDMA
 4.
WIMAX
 5.
LTE
 
 
A.S.
თანამგზავრული საკომუნიკაციო ქსელებითა და საშუალებებით უზრუნველყოფა
 
A.S.1
თანამგზავრული საკომუნიკაციო ქსელის შესაბამისი ელემენტებითა და საშუალებებით უზრუნველყოფა
 1.
თანამგზავრული სააბონენტო დაშვების ქსელის ფუნქციური რესურსებითა და სიმძლავრეებით უზრუნველყოფა
 2.
თანამგზავრული საკომუნიკაციო სისტემის ტერმინალური საშუალებებიფუნქციური რესურსებითა და სიმძლავრეებით უზრუნველყოფა
 
 
 
B
ელექტრონული საკომუნიკაციო ქსელებითა და საშუალებებით მომსახურების მიწოდება
B.F
ფიქსირებული საკომუნიკაციო მომსახურება
 
B.F.1
ფიქსირებული საკომუნიკაციო სისტემების აბონენტებისსატელეფონო ხმოვანიკავშირით მომსახურება
 1.
ადგილობრივი სატელეფონო (ხმოვანი) კავშირით მომსახურება
2.
საერთაშორისო სატელეფონო (ხმოვანი) კავშირით მომსახურება
3. 4.
საქალაქთაშორისო სატელეფონო (ხმოვანი) კავშირით მომსახურება  ტექსტური შეტყობინების მომსახურება
B.F.2
ინტერნეტ მომსახურება
სადენიანი ინტერნეტ მომსახურება
 1.
კომუტირებადი არხებით ინტერნეტ მომსახურება (dial-up)
 2.
სპილენძის წყვილებით ინტერნეტ მომსახურება (DSL)
 3.
ოპტიკური ქსელით ინტერნეტ მომსახურება
 4.
კოაქსიალური ქსელით ინტერნეტ მომსახურება
 
 
უსადენო ინტერნეტ მომსახურენა
5.
WiMax
 6.
WiFi
 7.
CDMA
 8.
3G
 9.
სხვა
ჰოსტინგის მომსახურება
10.
ბოლო მომხმარებლის ინტერნეტ ჰოსტინგის მომსახურება
 
 
 
 
 
 
 
 
B.F.3
მონაცემთა გადაცემა 
 
B.F.4
მაუწყებლობის ტრანზიტი
1.
ტელემაუწყებლობის ტრანზიტი
 2.
რადიომაუწყებლობის ტრანზიტი
B.F.5
სხვა ფიქსირებული საკომუნიკაციო მომსახურება
 
B.F.6
გამოძახებითი აუდიო-ვიზუალური მომსახურება (video on demand)
 
B.M
მოძრავი საკომუნიკაციო მომსახურება
 
B.M.1
მოძრავი საკომუნიკაციო სისტემების აბონენტების სატელეფონო (ხმოვანი) კავშირით მომსახურება
 1.
ადგილობრივი და მოძრავი საკომუნიკაციო სისტემების აბონენტებთან სატელეფონო (ხმოვანი) კავშირით მომსახურება
2.
მოძრავი საერთაშორისო  (ხმოვანი) კავშირით მომსახურება
3.
როუმინგული კავშირით  მომსახურება
B.M.2 
მოძრავი საკომუნიკაციო სისტემების აბონენტების გაფართოებული  მომსახურებით უზრუნველყოფა
 1.
ტექსტური შეტყობინების მომსახურება
 2.
მულტიმედიური მომსახურება
 3.
ციფრული მონაცემების გადაცემის მომსახურება (GPRS და სხვ)
 4.
მოძრავი ინტერნეტ მომსახურება
 5.
მოძრავი ტრანზიტული მაუწყებლობის მომსახურება
 6.
სხვა მოძრავი საკომუნიკაციო მომსახურება
B.S.
თანამგზავრული საკომუნიკაციო მომსახურება
 
B.S.1
მოძრავი თანამგზავრული სატალეფონო (ხმოვანი) კავშირით მომსახურება
 
B.S.2
ციფრული მონაცემების გადაცემის მომსახურება თანამგზავრული არხით
 
B.S.3
თანამგზავრული ინტერნეტ მომსახურება
 
B.S.4
თანამგზავრული ტრანზიტულმაუწყებლობის მომსახურება
 
B.S.5
სხვა თანამგზავრული საკომუნიკაციო მომსახურება